Document Únic de Protecció Civil Municipal

Tots els municipis de Catalunya estan sotmesos a l’elaboració d’un Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), d’acord amb l’article 2 del Decret 115/2014, de 25 de novembre.

Es tracta d’un pla que determina la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi i ha d’incloure tots els riscos que l’afectin, per tal de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi i de forma coordinada amb els serveis catalans de protecció civil.