Matrimoni civil i parelles de fet

Registre Únic de Parelles de Fet

Inscriure’s com a parella de fet és gratuït i es pot fer presencialment o telemàticament, a través de la Generalitat amb la documentació i procediment que s’indica en aquest Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya, aprovat per ORDRE JUS/44/2017, de 28 de març.

  • Consulta els requisits, documentació, FAQ, sol·licitud telemàtica i presencial aquí

Consulta les diferències entre matrimonis i parella de fet, i notícies relacionades següents:


Matrimoni Civil

DOCUMENTACIÓ PER CONTRAURE MATRIMONI CIVIL A L’AJUNTAMENT DE VILANANT

  • Fotocòpia del DNI per les dues cares dels dos contraents
  • Certificat literal de naixement original dels dos contraents
  • Certificat d’estat civil original (Fe de vida) dels dos contraents
  • Certificat/s d’empadronament o de residència original dels dos últims anys dels dos contraents
  • Fotocòpia del DNI per les dues cares de dos testimonis
  • Sol·licitud de matrimoni civil i capacitat matrimonial

En els casos en què hi hagi hagut un matrimoni anterior:

  • Nom i cognoms del/de la cònjuge
  • Data de dissolució del matrimoni anterior
  • Certificat literal de matrimoni anterior original

SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET

L’Ajuntament traspassa la gestió a la Generalitat de Catalunya, que va assumir la competència al 2017.

L’Ajuntament de Vilanant va aprovar en el ple municipal celebrat en data 30 de novembre de 2023, la supressió del Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles.

El motiu de la derogació ha estat l’entrada en vigor l’abril del 2017 del Registre Únic de Parelles Estables de Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya i que, entre d’altres aspectes, preveu que les parelles estables inscrites en registres municipals puguin aportar la certificació d’inscripció emesa per l’ajuntament corresponent per inscriure’s en el Registre Únic.
La modificació, però, no perjudicarà en cap cas el dret de les persones interessades. La voluntat de la mesura és la de simplificar els tràmits innecessaris per fer una administració més eficaç i útil per al ciutadà.


QUÈ IMPLICA LA DEROGACIÓ DEL REGISTRE?
Per criteris d’eficiència i optimització de recursos i amb l’objectiu de facilitar els tràmits corresponents, l’acord implica que l’Ajuntament deixa de registrar les parelles de fet i únicament tramitarà les baixes i els certificats.

ON EM PODRÉ REGISTRAR ARA COM A PARELLA DE FET?
La derogació de la modificació del Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles no perjudica en cap cas el dret de les persones interessades. Tots els veïns i veïnes que vulguin registrar-se com a parelles ho han de fer a partir d’ara a través del següent web

QUÈ ÉS EL REGISTRE ÚNIC DE PARELLES ESTABLES DE CATALUNYA?
La inscripció en el Registre és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents en parella estable. La inscripció de la parella al Registre és un dels mitjans de prova que permet al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat i a altres prestacions socials.
La Generalitat va posar en marxa al 2017 el Registre de parelles estables de Catalunya, una nova manera per acreditar la convivència.

La Generalitat va crear aquest registre per facilitar la sol·licitud de cobrament de prestacions socials, com la pensió de viduetat, oferint la possibilitat als Ajuntaments que deixessin d’oferir aquest servei; malgrat que el Registre creat per la Generalitat s’estableix com a Registre únic, aquesta circumstància no exclou la vigència dels registres municipals fins ara existents.

Vilanant, abril 2024