Selecció de personal

Convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, per concurs per cobrir la plaça d’arquitecte/a

Es comunica als interessats, mitjançant aquesta publicació que queda sense efecte la convocatòria publicada per desistir d’aquesta i s’inicia el procediment per aprovar unes noves bases per a la convocatòria que ara s’arxiva.


Convocatòria per a la contractació de la plaça d’auxiliar administratiu, en règim laboral fix, pel sistema de concurs-oposició