Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5099 AJUNTAMENT DE VILANANT - Convocatòria de la plaça de l'Agrupació de secretaries intervenció dels ajuntaments de Vilanant i Cistella per a funcionaris/es de carrera amb habilitació de caràcter nacional per a la cobertura mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis i acumulació
Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5085 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d'arquitecte/a, a través del procediment de concurs oposició i formació d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 109-0 Edicte: 4691 AJUNTAMENT DE VILANANT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4633 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació inicial del Projecte de reforma del local social
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4232 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3815 AJUNTAMENT DE VILANANT - Informació pública del projecte de rehabilitació d'una masia en sòl no urbanitzable
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3543 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació definitiva del Projecte d'implantació d'itinerari de vianants i ciclable entre els nuclis de Vilanant i Taravaus i relació de béns a expropiar
Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3260 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2135 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1281 AJUNTAMENT DE VILANANT - Desistiment del procés selectiu per a l'estabilització d'una plaça d'arquitecte/a (A1), publicat al BOP núm. 244, de 22-12-2023