Factures electròniques

Factures electròniques – eFact

Podeu accedir a l’eFact de l’Ajuntament a través el següent enllaç.

  • CODI DIR: L01172288

Facturació electrònica (FACe)

D’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir de dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat servei a l’Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica.

Estaran obligats a l’ús de la factura electrònica les entitats següents, per factures amb imports superiors a 5.000 €

  • Societats anònimes.
  • Societats de responsabilitat limitada.
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola.
  • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària.
  • Unions temporals d’empreses.
  • Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital ris, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

Estaran exclosos d’aquesta obligació de facturació electrònica les factures d’import no superior a 5.000 € i les factures dels Autònoms de qualsevol import.

No obstant això, qualsevol empresa que no estigui obligada per la llei o bé quan es tracti de factures inferiors a 5.000 € podrà també presentar-les electrònicament.

La presentació de factures electròniques s’ha de realitzar a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe) del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. (https://face.gob.es/es/)

  • El DIR3 de l’Ajuntament: L01172288.