ANUNCI. Exposició de llistes del cens electoral candidats a jurat

Del 8 al 16 de setembre de 9 a 13h | Dependències municipals | Consulta el text de l’Anunci

ANUNCI
EXPOSICIÓ DE LLISTES DEL CENS ELECTORAL SORTEIG FORMACIÓ DE CANDIDATS A JURAT (BIENNI 2023-2024)
En virtut del que disposa l’art. 13.2 de la Llei Orgànica 5/1995, de 22 de maig del Tribunal del Jurat, es comunica què del 8 a 16 de setembre de 2022, ambdós inclosos, en aquest Ajuntament, es podrà consultar la relació de ciutadans inclosos al cens electoral destinat a la selecció dels candidats a Jurat Popular per al bienni 2022-2023.
Durant aquest termini, podrà ser consultada per qualsevol interessat a les dependències municipals i horaris que s’indiquen a continuació: Dilluns a divendres de 9h a 13h
Les reclamacions, el termini de presentació de les quals coincideix amb el d’exposició (del 8 al 16 de setembre), s’atendran a les oficines de l’Ajuntament de VILANANT, en els mateixos horaris indicats per a l’exposició del cens electoral.
VILANANT, 7 de setembre de 2022
L’ALCALDESSA
ANNA PALET VILAPLANA