NOTA INFORMATIVA: Subvenció

La Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, mitjançant Resolució definitiva d’atorgament de subvencions a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022, HA ATORGAT A AQUEST AJUNTAMENT (Expd : TES188/21/000335) un ajut d’import 5.896,39 € per a les Actuacions de Millora de l’hàbitat i adequació de l’ús públic a l’Espai Natural de la Garriga d’Empordà, a Vilanant.