Nota informativa. Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, Àrea d’esports, ha atorgat a aquest Ajuntament les següents subvencions: Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport: A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat física per import de 2.052,00 € A2. Suport als municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius […]

Nota informativa

La Diputació de Girona ha atorgat a l’ajuntament de Vilanant la següent subvenció, per l’exercici 2023 Expedient Ajuntament Fira Puntuació Imports desglossats Import Atorgat 2023/5833 Vilanant Fira Flor 12   1.560,00

Nota Informativa

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), ha atorgat a aquest Ajuntament, dins la  convocatòria de subvenció als ajuntaments per despeses d’inversió en equipament de consultoris locals de la demarcació de Girona (SACI), per a l’any 2023. Girona, la següent subvenció: Num Expd Ajuntament Concepte Import atorgat Expd 2023/722 Ajuntament Vilanant […]

Subvenció Fons de Cooperació 2023

La Diputació de Girona dins del Programa de Subvencions: Fons de cooperació econòmica i cultural, 2023, ha atorgat a aquest ajuntament les següents subvencions Arranjament del voltant del local social 35.860,65 € Actuacions en camins 1.100,00 € Despeses Secretaria 10.000,00 € Despeses Culturals 6.328,35 € Noves Tecnologies 720,64 €

Nota informativa – Subvenció

Dipsalut, organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023, ha atorgat a l’Ajuntament de Vilanant la següent subvenció.

Nota informativa SUBVENCIONS

Diputació de Girona Campanya “Del pla a l’acció”, 2022-2023. SUBVENCIONS CONCEDIDES Línia 1: 2022/2761 Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics 396,00 € Línia 3: 2022/5432 Millora del sistema de climatització de l’antiga rectoria 7.380,54 € Línia 6:2022/5425 Servei i difusió dinamització i suport constitució energètica ciutat 3.630,00 €

NOTA INFORMATIVA – Subvenció

La Diputació de Girona, dins la Campanya del Pla a l’acció, 2019-2019,l ínia 4, ha subvencionat a l’Ajuntament de Vilanant per l’obra de millora de l’Estalvi i Eficiència energètica de l’enllumenat públic amb un import de 19.544,83 €.  

1 2 3 4 11