Padró taxa per instal·lacions solars fotovoltaiques

Per resolució d’Alcaldia núm. 2024DECR000038 de l’Ajuntament de Vilanant, per la qual s’aprova el padró fiscal i les liquidacions integrants d’aquests de padró taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals, corresponent a 2024.